Action-games.nl VOORWAARDEN

Hieronder leest u de algemene voorwaarden van www.action-games.nl
U bent het ermee eens dat:

a) www.action-games.nl, uitdrukkelijk iedere expliciete of impliciete garantie, van welke aard ook, afwijst, met inbegrip van doch niet beperkt tot impliciete garanties inzake verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en inbreuk;
b) www.action-games.nl niet garandeert dat de met het gebruik van de service behaalde resultaten juist of betrouwbaar zijn, de kwaliteit van door u via de service gekochte of verkregen producten, diensten informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen voldoet, en fouten in de software hersteld worden;
c) Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal met gebruikmaking van de service voor uw eigen risico is en dat u uitsluitend zelf verantwoordelijk bent voor alle schade aan of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of gebruiken van dat materiaal;
d) De door u van www.action-games.nl of via van de service verkregen adviezen of informatie, hetzij mondeling hetzij schriftelijk geenszins een garantie inhoudt die niet uitdrukkelijk in de algemene voorwaarden is opgenomen.

GRENS VAN AANSPRAKELIJKHEID

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat www.action-games.nl niet aansprakelijk is voor directe, indirecte, bijkomende of bijzondere schade of gevolgschade of voor door de rechter bij wijze van straf opgelegde schadevergoeding, met inbegrip van doch niet beperkt tot schadevergoeding voor gederfde winst, verlies van goodwill, functionaliteit, gegevens of andere immateriële schade (zelfs wanneer www.action-games.nl op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade) voortvloeiende uit het gebruik van de service of het niet kunnen gebruiken van de service; de kosten voor het verschaffen vervangende goederen en diensten als gevolg van via of van de service gekochte of gekregen goederen, gegevens, informatie of diensten of via of van de service ontvangen berichten of afgesloten transacties; de toegang door onbevoegden tot of wijziging door onbevoegden van uw berichten of gegevens; verklaring of gedragingen van derden op de service, of alle andere kwesties in verband met de service.

Action-games